OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Jackies snacks s.r.o.

(dále jen „obchodní podmínky“)

Tak jako v každém obchodě, i v tom našem se snažíme nastavit a dodržovat pravidla, která mají v první řadě chránit naše zákazníky a ujistit je, že jim vyjdeme vstříc jak jen bude v našich silách. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím našeho e-shopu na adrese: https://jackies.cz/.

V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Řím I“) však nesmí být uživatel spotřebitel touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

1. Základní informace

Prodávající-provozovatel e-shopu:

 • Jackies snacks s.r.o.
 • Se sídlem č.p. 257, 687 56 Prakšice
 • IČ: 11822635
 • DIČ: CZ11822635
 • Zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 124844

(dále také jen jako „provozovatel e-shopu“ či „provozovatel“)

Kontaktní údaje:

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

 • 6131712339/0800

Zákazník – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Zákazník – který není spotřebitel je kupující, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání souladu s § 420 občanského zákoníku, např. za účelem dalšího prodeje.

Zákazník – spotřebitel a zákazník – který není spotřebitel společně také jen jako „zákazník“.

2. Nákup a objednávka zboží

Zákazník – spotřebitel

 1. Zákazník – spotřebitel, provádí objednávku zboží prostřednictvím e-shopu na webových stránkách jackies.cz.
 2. Nákup probíhá vybráním nabízeného zboží. Stisknutím tlačítka „Přidat do košíku“ je zboží vloženo do košíku.
 3. Ceny jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.
 4. Provozovatel nezaručuje dostupnost každého zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží bude zákazník – spotřebitel kontaktován se snahou nabídnout alternativní řešení.
 5. Obrázky nabízeného zboží jsou ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu.
 6. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a bez dopravy. Ta je připočtena v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy.
 7. K dokončení objednávky je potřeba, aby zákazník – spotřebitel uvedl své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží. Před dokončením objednávky je zákazníkovi – spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal, a to i s ohledem na možnost zákazníka – spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 8. V závěru objednávky zákazník – spotřebitel kliknutím na tlačítko „Objednat“ potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení a závazně objednává zboží dle vyplněné objednávky. Zákazník – spotřebitel tímto zároveň souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 9. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku, kdy objednávka zboží dojde provozovateli e-shopu. Tato skutečnost je zákazníkovi – spotřebiteli oznámena potvrzovacím e-mailem, jehož doručení osvědčuje uzavření kupní smlouvy se zákazníkem – spotřebitelem. Uzavřením kupní smlouvy se provozovatel e-shopu zavazuje předat zákazníkovi – spotřebiteli zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník – spotřebitel se zavazujete zboží převzít a uhradit provozovateli e-shopu cenu zboží. Údaje uvedené zákazníkem – spotřebitelem v jeho objednávce jsou provozovatelem e-shopu považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel e-shopu objednávku odmítnout, o čemž bude zákazník – spotřebitel provozovatelem e-shopu vyrozuměni e-mailem. Zákazník – spotřebitel může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
 10. Provozovatel e-shopu je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka – spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka – spotřebitele o upřesnění správnosti výběru množství u daného zboží.
 11. Provozovatel si u zákazníků – spotřebitelů vyhrazuje vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

Zákazník – který není spotřebitel

 1. Zákazník – který není spotřebitel, provádí objednávku zboží přes obchodního zástupce provozovatele, který takového zákazníka obvykle kontaktuje v návaznosti na vyplnění interaktivního formuláře na webových stránkách jackies.cz, v rámci kontaktování potenciálních zákazníků nebo v návaznosti na odeslání poptávky zboží na e-mailovou adresu provozovatele: info@jackies.cz. Součástí takové poptávky je identifikace poptávaného zboží – obchodní název nebo jednoznačný popis včetně poptávaného množství, identifikace zájemce – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon, e-mail.
 2. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem – který není spotřebitel a provozovatelem dochází v okamžiku závazného souhlasu provozovatele s objednávkou zákazníka – který není spotřebitel.
 3. Provozovatel si u zákazníků – kteří nejsou spotřebitelé vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim provozovatel má. Zákazník – který není spotřebitel je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

3. Platba a doprava zboží

Zákazník – spotřebitel

 1. Konkrétní podmínky platebních metod a možnosti dopravy jsou podrobněji popsány v příslušných sekcích samotné objednávky na webových stránkách jackies.cz. Platba je možná následujícími způsoby:
   • platba platební kartou (Stripe)
   • bankovním převodem na účet provozovatele e-shopu
 2. Doprava je možná následujícími způsoby:
   • zasláním prostřednictvím společnosti Zásilkovna
   • doručení na výdejní místo
 3. Přeprava bude probíhat dle přepravních podmínek smluvního přepravce.
 4. Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o nákladech na dodání zboží, jejichž součástí jsou i náklady spojené s balením.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté provozovatelem e-shopu zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
 6. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0,- Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod nákupní cenou provozovatele e-shopu si provozovatele-shopu vyhrazuje právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník – spotřebitel bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka – spotřebitele.
 7. Faktura bude zaslána elektronicky, a to na emailovou adresu zákazníka – spotřebitele uvedenou v objednávce.
 8. K expedici zboží dochází nejdříve v den úhrady objednávky, průměrně 2. či 3. pracovní den ode dne úhrady objednávky, velmi výjimečně 7. a následující pracovní dny. Datum dodání nelze deklarovat, v případě zdržení objednávky o více něž 7 pracovních dnů provozovatel podá na dotázání informaci o důvodu zdržení, případně o možném urychlení vyřízení objednávky.
 9. Při přepravě zboží zákazníkovi – spotřebiteli je zboží provozovatelem předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi – spotřebiteli na místě předání. Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem – spotřebitelem přechází na zákazníka – spotřebitele nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník – spotřebitel zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka – spotřebitele v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.
 10. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka – spotřebitele, nese zákazník – spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka – spotřebitele nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník – spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li zákazník – spotřebitel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno zpátky k provozovateli a současně zákazník – spotřebitel neodstoupí od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od marného pokusu o doručení zboží, je provozovatel oprávněn požadovat po zákazníkovi – spotřebiteli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět k provozovateli. Tento náklad představuje pro provozovatele škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka – spotřebitele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Provozovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 12. Nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka – spotřebitele podle této části obchodních podmínek je provozovatel oprávněn v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka – spotřebitele na vrácení kupní ceny. 
 13. Zákazník – spotřebitel je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník – spotřebitel obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník – spotřebitel povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. V případě poškození zásilky doporučujeme zákazníkovi – spotřebiteli sepsat s doručovatelem zásilky zápis o poškození.

Zákazník – který není spotřebitel

 1. Konkrétní podmínky platebních metod a možnosti dopravy jsou zákazníkovi – který není spotřebitel objasněny ze strany obchodního zástupce provozovatele. Platba je možná následujícími způsoby:
   • bankovním převodem na účet provozovatele e-shopu
 2. Doprava je zprostředkovávána přepravcem Zaslat.cz. Přeprava bude probíhat dle přepravních podmínek tohoto přepravce.
 3. Cena za dopravu a balné se odvíjí od kategorie objednávky. Tyto kategorie a jejich podmínky jsou následující:
   • objednávka zboží v celkové hodnotě do 3.000,- Kč s dodáním zboží na území České republiky, kdy je zákazník – který není spotřebitel povinen uhradit provozovateli vedle ceny zboží také cenu za dopravu ve výši skutečných nákladů, které provozovatel uhradil v souvislosti s předmětnou objednávkou přepravci Zaslat.cz a dále také náklady na balné ve fixní výši 100,- Kč.
   • objednávka zboží v celkové hodnotě do 5.000,- Kč s dodáním zboží na území Slovenské republiky, kdy je zákazník – který není spotřebitel povinen uhradit provozovateli vedle ceny zboží také cenu za dopravu ve výši skutečných nákladů, které provozovatel uhradil v souvislosti s předmětnou objednávkou přepravci Zaslat.cz a dále také náklady na balné ve fixní výši 100,- Kč.
   • objednávka v celkové hodnotě nad 3.000,- Kč s dodáním zboží na území České republiky, kdy je cena za dopravu i balné zdarma.
   • objednávka v celkové hodnotě nad 5.000,- Kč s dodáním zboží na území Slovenské republiky, kdy je cena za dopravu i balné zdarma.
 4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka – který není spotřebitel nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než předpokládají tyto obchodní podmínky, je zákazník – který není spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. V návaznosti na závazný souhlas provozovatele s objednávkou zákazníka – který není spotřebitel bude zákazníkovi – který není spotřebitel vystaven daňový doklad – faktura, ve kterém bude vyčíslena kupní cena zboží a poplatky za balné a dopravu objednaného zboží. Vystavená faktura bude následně odeslána na e-mailovou adresu zákazníka – který není spotřebitel, kterou tento poskytl obchodnímu zástupci. Doba splatnosti faktury činí standardně 14 dní, přičemž ale může být dohodou mezi provozovatelem a zákazníkem – který není spotřebitel ujednána v jiném rozsahu.
 6. V návaznosti na závazný souhlas provozovatele s objednávkou zákazníka – který není spotřebitel a odeslání faktury bude objednané zboží předáno do 5 pracovních dnů službě Zaslat.cz, která zajistí jeho přepravu na adresu, kterou zákazník – který není spotřebitel sdělil obchodnímu zástupci provozovatele.
 7. Nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka – který není spotřebitel podle této části obchodních podmínek je provozovatel oprávněn v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka – který není spotřebitel na vrácení kupní ceny.
 8. Zákazník – který není spotřebitel je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník – který není spotřebitel obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník – který není spotřebitel povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. V případě poškození zásilky doporučujeme zákazníkovi – který není spotřebitel sepsat s doručovatelem zásilky zápis o poškození.

4. Ochrana osobních údajů

 1. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i pravidla nakládání s cookies jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu jackies.cz.
 2. Provozovatel zákazníkům zasílá obchodní sdělení s nabídkami souvisejícího zboží, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa a další sdělené osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu provozovatele propagovat obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.
 3. Provozovatel používá tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník – spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník – který není spotřebitel takovéto právo nemá.  
 2. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provozovateli zasláno na e-mailovou adresu nebo na adresu jeho provozovny/ sídla ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník – spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný provozovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být provozovateli vráceno nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů hradí zákazník – spotřebitel na své náklady. Zákazník – spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené, nerozbalené, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.
 4. Od uzavřené kupní smlouvy nemůže zákazník – spotřebitel odstoupit do 14 dnů v případech uvedených v § 1837 písm. d), e) a g) občanského zákoníku, tedy v případě, kdy zboží bylo upraveno podle přání zákazníka, v případě, kdy zboží podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím nebo od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit nebo použít (např. poškodí-li zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto obchodních podmínek zákazník souhlasí, že provozovatel je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany zákazníka odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady zákazníka poslat zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je provozovatel oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení provozovatel vrátí zákazníkovi – spotřebiteli veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu nabízené dopravy, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Bez ohledu na lhůtu v předchozí větě je provozovatel oprávněn peníze vrátit i později, tj. až ve chvíli, kdy od zákazníka – spotřebitele obdrží zpět vrácené zboží, nebo kdy tento dostatečně prokáže odeslání zboží zpět.
 6. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započte provozovatel náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požaduje zákazník vrátit. Provozovatel bude vždy hodnotit konkrétní případ, aby zjistil míru poškození, znehodnocení zboží a určil jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích bude zákazník informován na zákazníkem uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
 7. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem – spotřebitelem nebo zákazníkem – který není spotřebitel v případě, že neproběhla platba za zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (potažmo 30 dnů ode dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené zákazníkovi – který není spotřebitel), objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné, aby provozovatel naskladnit zboží od svých dodavatelů za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá – např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci). V případě, že takováto situace nastane, provozovatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6. Reklamace (Práva z vadného plnění)

 1. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí těmito obchodními podmínkami a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku. Pro uplatnění práv z vadného plnění je obecně stanovena lhůta v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží; je-li však na obalu zboží uvedeno datum jeho spotřeby, poté se tato lhůta také zkracuje do data uvedeného na obalu zboží. Zákazník je povinen oznámit provozovateli vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.
 2. Odpovědnost provozovatele za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí), které nebrání použití zboží pro jeho účel. 
 3. Reklamaci lze uplatnit zejména v případě, že je zboží napadeno plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po nahlášení telefonem nebo e-mailem (viz. čl. 1 těchto obchodních podmínek) u provozovatele a vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu provozovatele pro posouzení závadnosti.
 4. V případě výskytu vady může zákazník po provozovateli požadovat:
   • výměnu za nové zboží, nebo
   • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   • odstoupení od smlouvy, pokud není možné dodání nového zboží, nebo pokud bylo zboží již dříve vyměněno za zboží vadné.
 5. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy je reklamace řešena výměnou zboží za nové, původní zboží se zákazníkovi nevrací.
 6. V případě, že reklamaci uplatnil zákazník – spotřebitel, rozhodne provozovatel o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel se zákazníkem – spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Při marném uplynutí této lhůty má zákazník – spotřebitel automaticky právo na výměnu zboží za nové do ceny reklamovaného zboží nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, a to dle jeho volby. 
 7. Zákazník – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník – spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
 8. V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna zákazníkem – který není spotřebitel, není provozovatel povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech. 
 9. Provozovatel vydá zákazníkovi – spotřebiteli i zákazníkovi – který není spotřebitel písemné potvrzení, které zašle na jeho e-mail a v rámci kterého bude uvedeno, kdy zákazník uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále provozovatel vydá zákazníkovi potvrzení, které zašle na jeho e-mail, jehož obsahem bude informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace provozovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 10. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

7. Dodržování hygienických předpisů, trvanlivost a skladování

 1. Provozovatel prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Provozovatel zejména prohlašuje, že:
   • je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb., a že
   • se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004.
 1. Minimální trvanlivost je uvedena na obalu, při uchovávání v chladu do 20 ˚C, suchu do 40 % vlhkosti a tmě.

  8. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel portálu jackies.cz si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.
  2. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod internetového portálu https://jackies.cz/. Provozovatel nenese ani odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu https://jackies.cz/ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu https://jackies.cz/ nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
  6. Je-li zákazník spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešení sporu je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
  7. Zákazník má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  9. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele. V tomto rozsahu se lze obrátit s případnou stížností na výše uvedené orgán dohledu nebo státního dozoru.
  10. Přílohy:
  11. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření objednávky zákazníkem.
  12. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27. 5. 2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.