Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Jackies snacks s.r.o., IČO: 11822635, se sídlem Prakšice 257, 687 56 (dále jen „Jackies“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby. Zásady jsou zpracovány s ohledem a v souladu s úpravou zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které Jackies poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • dodací adresa, případně dále adresa fakturační
  • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail
  • bankovní spojení a údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží
  • informace, které Jackies poskytne zákazník
  • cookies a IP adresa

Jackies využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba platební kartou). Pokud zákazník využije platbu platební kartou, přes Stripe nebo jinou platební metodu, ve všech případech jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. Jackies neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Jackies.

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, jsou pod správou společnosti VESMÍRNÉ KUŘE s.r.o., více na vesmirnekure.cz.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Jackies se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Jackies poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Jackies údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Jackies. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Jackies neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb Jackies.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky Jackies v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

5. Zasílání obchodních sdělení

Jackies shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a Jackies je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Jackies je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, v každém obchodním sdělení. Odmítnutí zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

6. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Jackies se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na webu https://www.jackies.cz/.

7. Závěrečná ustanovení

Jackies si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.jackies.cz.

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Jackies ve věcech týkajících se těchto Zásad: info@jackies.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 20.10.2021.